Kinderopvang, flexibele opvang, peuteropvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, BSO, Eindhoven
Samen streven naar een oplossing

Bent u niet helemaal tevreden?

Binnen Little Jungle kinderopvang streven we ernaar om eersteklas kinderopvang te bieden waarbij iedereen zich prettig voelt. Desondanks is het mogelijk dat u toch niet helemaal tevreden bent. Graag willen we samen met u tot een oplossing komen.

Klachtenprocedure bij Little Jungle kinderopvang

Little Jungle kinderopvang beschikt over een interne klachtenprocedure waarbij we, binnen onze organisatie, zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Ook is er een externe klachtenprocedure waarbij u uw klacht kunt indienen bij een externe instantie. 
De externe klachtenprocedure kan in veel gevallen pas gestart worden nadat u de interne klachtenprocedure heeft doorlopen. 

 

Interne klachtenprocedure

Binnen Little Jungle kinderopvang zijn er verschillende manieren waarop u uiting kan geven aan uw klacht:

Bij een klacht over het handelen van een pedagogisch medewerker of een gebeurtenis die plaats heeft gevonden binnen de groep, kunt u contact zoeken met de direct betrokken pedagogisch medewerker. Vaak is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven over de situatie. Wanneer er na afloop van een gesprek met de pedagogisch medewerker toch onvrede bij u blijft bestaan, of wanneer de desbetreffende medewerker niet bevoegd is de klacht af te handelen,  dan zal de coördinator contact met u opnemen om tot een oplossing te komen.

U kunt zich ook direct wenden tot de coördinator. Bijvoorbeeld wanneer u de klacht niet met de direct betrokken pedagogisch medewerker wilt bespreken of wanneer u een beleidsmatige of organisatorische klacht heeft. De coördinator zal binnen een week reageren op uw klacht.

Tenslotte kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Little Jungle kinderopvang.  De directie zal, rekening houdend met de aard van uw klacht, zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen zes weken na indiening) reageren. Deze reactie ontvangt u schriftelijk, met daarin beschreven op welke termijn eventuele maatregelen zijn gerealiseerd. 

In zijn algemeenheid hanteren we bij klachten de volgende uitgangspunten: 

  • We gaan bij klachten graag met u in gesprek.  
  • We onderzoeken uw klacht zorgvuldig. 
  • Er wordt gestreefd een oplossing te zoeken voor uw klacht, echter zullen niet alle individuele klachten oplosbaar zijn. 
  • We houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw klacht. 
  • Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Externe klachtenprocedure

Little Jungle kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voordat u een klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie moet u deze (op een enkele uitzondering nagelaten) eerst bij ons kenbaar maken.
Bijvoorbeeld bij een pedagogisch medewerker of de coördinator. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan verzoeken we u om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directie.

Als ook dit niet het gewenste resultaat heeft dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Zij zullen uw klacht eerst proberen op te lossen door het geven van informatie en advies.

De Geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak, en deze is voor alle partijen bindend.

 

De uitgebreide klachtenprocedure is op aanvraag te verkrijgen.